pl
telefon
Masz pytania?
(+48) 22 222 44 44

Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Niniejsza polityka prywatności („PolitykaPrywatności” lub „Polityka”) została przyjęta przez spółkęPEC Muszkieterów Sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000439531, NIP: 5252541850, REGON: 14639254400000(„PEC Muszkieterów Sp. z o.o.”) w związku z wejściem w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
2. Polityka reguluje kwestie przetwarzania danych osobowych przez PEC Muszkieterów Sp. z o.o. w związku prowadzeniem Manhattan Distribution Center w Warszawie („Obiekt” lub „MDC”).
3. Polityka stanowi jednocześnie regulamin korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez PEC Muszkieterów Sp. z o.o. („Serwis”).

I. Regulamin Serwisu

1.1 Warunki korzystania z Serwisu
1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:
a) Dostęp do sieci Internet,
b) System operacyjny: Windows,
c) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Chrome Mobile, Webkit Mobile (Safari), Opera
W innych systemach operacyjnych serwis może nie funkcjonować z pełną funkcjonalnością z uwagi na specyfikację tych systemów i odmienną interpretację standardów przez działające w nich przeglądarki internetowe.

1.2 Pliki cookies
1. PEC Muszkieterów Sp. z o.o. zbiera informacje na temat użytkowników Serwisu przy wykorzystaniu plików cookies. Pliki cookies nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników.
2. Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies, w rozumieniu art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, jest PEC Muszkieterów Sp. z o.o. .
4. Umieszczenie plików cookies odbywa się zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:
a) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego użytkownika Serwisu,
c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
d) utrzymania sesji użytkownika Serwisu, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać wprowadzonych danych.
6. Dostosowywanie kierowanych do użytkowników Serwisu informacji handlowych, komunikatów oraz zawartości Serwisu nie wywołuje żadnych skutków prawnych, finansowych lub innych istotnych konsekwencji dla użytkowników Serwisu.
7. PEC Muszkieterów Sp. z o.o. może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczby osób odwiedzających Serwis. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.
8. Pliki cookies nie niszczą systemu na urządzeniu końcowym użytkownika, ani nie wpływają na sposób działania tego urządzenia. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkownika oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.
9. Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym korzystając z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

1.3 Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące działania Serwisu użytkownicy mogą zgłaszać kontaktując się z PEC Muszkieterów Sp. z o.o. pod adresem: [email protected]
2. Reklamacja powinna zawierać opis problemu stanowiącego podstawę reklamacji, żądanie użytkownika oraz dane kontaktowe (adres e-mail) umożliwiające kontakt z użytkownikiem.
3. PEC Muszkieterów Sp. z o.o. rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania, udzielając odpowiedzi na adres e-mail wskazany przez użytkownika.

II. Zasady przetwarzania danych osobowych

2.1 Informacja o administrowaniu danymi oraz o kategoriach osób, których dane przetwarza PEC Muszkieterów Sp. z o.o.
1. PEC Muszkieterów Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe osób, wskazanych w niniejszym punkcie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i jest ich administratorem w rozumieniu tych przepisów.
2. Współadministratorem danych osobowych pozyskanych przez PEC Muszkieterów Sp. z o.o. jest spółka CBRE Global Investors Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Złota 59, 00-120 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000123835, NIP: 526-250-47-21, REGON: 017188128.
3. PEC Muszkieterów Sp. z o.o., w związku z prowadzeniem MDC, może przetwarzać dane osobowe następujących kategorii osób:
a) Najemców będących osobami fizycznymi,
b) Kontrahentów będących osobami fizycznymi,
c) Pracowników najemców i kontrahentów,
d) Pracowników podwykonawców najemców i kontrahentów.
e) Osób odwiedzających MDC,
f) Osób kontaktujących się z PEC Muszkieterów Sp. z o.o., w tym poprzez formularz kontaktowy na stronie www,
g) Osób zgłaszających roszczenia w stosunku do PEC Muszkieterów Sp. z o.o. lub sprawców szkód po stronie PEC Muszkieterów Sp. z o.o..
4. PEC Muszkieterów Sp. z o.o. przekazuje szczegółowe, wymagane prawem informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, osobom wskazanym w ust. 3.a) i 3.b) oraz ust. 3.f)–3.g)powyżej bezpośrednio przy pozyskiwaniu danych, tj. przypadku:
a) Najemców będących osobami fizycznymi – jednocześnie z podpisaniem umowy najmu,
b) Kontrahentów będących osobami fizycznymi – jednocześnie z podpisaniem umowy,
c) Osób kontaktujących się z PEC Muszkieterów Sp. z o.o.– przy pierwszym możliwym kontakcie, w tym przy odpowiedzi na zgłoszenie,
d) Osób zgłaszających roszczenia w stosunku do PEC Muszkieterów Sp. z o.o. lub sprawców szkód po stronie PEC Muszkieterów Sp. z o.o. – jednocześnie z pozyskaniem danych lub przy pierwszym możliwym kontakcie, w tym przy odpowiedzi na zgłoszenie.
5. Szczegółowe, wymagane prawem informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, osób innych niż wskazane w ust. 4 powyżej, jak również osób kontaktujących się z PEC Muszkieterów Sp. z o.o. poprzez formularz kontaktowy, zostały przedstawione w punkcie2.2niniejszej Polityki.

2.2 Zakres, cele i sposób przetwarzania danych osobowych niektórych kategorii osób
1. Osoby odwiedzające MDC
PEC Muszkieterów Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe, tj. wizerunek osób odwiedzających MDC w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie Obiektu, w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego CCTV. Dane te mogą być wykorzystywane także w związku z naruszeniami prawa, których dopuszczają się osoby odwiedzające MDC.
W takiej sytuacji dane osobowe osób odwiedzających MDC są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów PEC Muszkieterów Sp. z o.o., tj. w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie Obiektu oraz dochodzenia roszczeń.
Biorąc pod uwagę powyższe cele, PEC Muszkieterówmoże udostępniać dane osobowe osób odwiedzających MDC dostawcom usług technicznych lub organizacyjnych oraz usług prawnych i doradczych, z których PEC Muszkieterów Sp. z o.o. korzysta w związku z prowadzeniem MDC, tj. w szczególności zarządcy Obiektu, firmie ochroniarskiej oraz dostawcy systemu CCTV, kancelariom prawnym i podatkowym, firmom kurierskim i pocztowym. Dane osobowe mogą być udostępniane także organom publicznym, w tym policji oraz innym inspekcjom i strażom.
PEC Muszkieterów Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza obszar EOG).
Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających MDC nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
Dane osobowe utrwalone na nagraniach z monitoringu CCTV przechowywane są przez 30 dni. W przypadku postępowań w związku z naruszeniami prawa, których dopuszczają się osoby odwiedzające MDC, dane osobowe mogą być przechowywane dłużej – przez czas trwania tych postępowań oraz do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń.
2. Osoby kontaktujące się z PEC Muszkieterów Sp. z o.o. przez formularz kontaktowy na stronie www
PEC Muszkieterów Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe osób kontaktujących się z PEC Muszkieterów Sp. z o.o. poprzez formularz kontaktowy w celu rozpoznania ich zgłoszenia.
Podstawą przetwarzania danych osobowych osóbkontaktujących się z PEC Muszkieterów Sp. z o.o. poprzez formularz kontaktowy jest zgoda tych osób oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów PEC Muszkieterów Sp. z o.o. . Osobom tym przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym ich brak może utrudnić lub uniemożliwić rozpoznanie zgłoszenia.
Biorąc pod uwagę powyższe cele, PEC Muszkieterów Sp. z o.o. może udostępniać dane osobowe osób kontaktujących się z PEC Muszkieterów Sp. z o.o. poprzez formularz kontaktowy dostawcom usług technicznych lub organizacyjnych oraz usług prawnych i doradczych, z których PEC Muszkieterów Sp. z o.o. korzysta w związku z prowadzeniem MDC, tj. w szczególności zarządcy Obiektu, firmie ochroniarskiej, kancelariom prawnym i podatkowym, firmom kurierskim i pocztowym.
PEC Muszkieterów Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza obszar EOG).
Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z PEC Muszkieterów Sp. z o.o. poprzez formularz kontaktowy nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
Dane dotyczące osób kontaktujących się z PEC Muszkieterów Sp. z o.o. za pośrednictwem formularza kontaktowego przechowywane są przez okres 7 lat.
3. Pracownicy najemców i kontrahentów PEC Muszkieterów Sp. z o.o.
PEC Muszkieterów Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe pracowników swoich najemców i kontrahentów w następujących celach:
a) Wykonywania zawartych umów,
b) Zapewnienia porządku i bezpieczeństwa (dotyczy dostępu do pomieszczeń i Obiektu),
c) Dochodzenia roszczenia lub obrony praw.
W tych sytuacjach podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników najemców i kontrahentów jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów PEC Muszkieterów Sp. z o.o..
PEC Muszkieterów Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe wskazanych powyżej osób od najemców i kontrahentów, w związku z realizacją umów. Przekazane dane osobowe mogą obejmować dane personalne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) oraz dane dotyczące zajmowanego stanowiska służbowego.
Biorąc pod uwagę powyższe cele, PEC Muszkieterów Sp. z o.o. może udostępniać dane osobowe pracowników najemców i kontrahentów dostawcom usług technicznych lub organizacyjnych oraz usług prawnych i doradczych, z których PEC Muszkieterów Sp. z o.o. korzysta w związku z prowadzeniem MDC, tj. w szczególności zarządcy Obiektu, firmie ochroniarskiej, kancelariom prawnym i podatkowym, firmom kurierskim i pocztowym.
PEC Muszkieterów Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza obszar EOG).
Przetwarzanie danych osobowych pracowników najemców i kontrahentów PEC Muszkieterów Sp. z o.o. nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
Dane osobowe pracowników najemców i kontrahentów są przetwarzane przez czas obowiązywania wiążących PEC Muszkieterów Sp. z o.o. umów oraz przez 7 lat od ich wygaśnięcia. W przypadku prowadzenia postępowań sądowych w związku z dochodzeniem roszczeń lub obroną praw, dane osobowe są przechowywane przez czas trwania tych postępowań oraz do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń.
4. Pracownicy podwykonawców najemców i kontrahentów PEC Muszkieterów Sp. z o.o.
PEC Muszkieterów Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe podwykonawców (będących osobami fizycznymi) najemców i kontrahentów oraz pracowników podwykonawców najemców i kontrahentów w następujących celach:
a) Zapewnienia porządku i bezpieczeństwa (dotyczy dostępu do pomieszczeń i Obiektu),
b) Dochodzenia roszczenia lub obrony praw.
W tych sytuacjach podstawą przetwarzania danych osobowych wskazanych wyżej osób jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów PEC Muszkieterów Sp. z o.o. .
PEC Muszkieterów Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe wskazanych powyżej osób od najemców i kontrahentów, w związku prowadzonymi pracami na terenie Obiektu. Przekazane dane osobowe mogą obejmować dane personalne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) oraz dane dotyczące zajmowanego stanowiska służbowego.
Biorąc pod uwagę powyższe cele, PEC Muszkieterów Sp. z o.o. może udostępniać dane osobowe osób wskazanych powyżej dostawcom usług technicznych lub organizacyjnych oraz usług prawnych i doradczych, z których PEC Muszkieterów Sp. z o.o. korzysta w związku z prowadzeniem MDC, tj. w szczególności zarządcy Obiektu, firmie ochroniarskiej, kancelariom prawnym i podatkowym, firmom kurierskim i pocztowym.
PEC Muszkieterów Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza obszar EOG).
Przetwarzanie danych osobowych omawianych osób nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
Dane osobowe omawianych osób są przetwarzane przez 7 lat od zakończenia prac prowadzonych w MDC. W przypadku prowadzenia postępowań sądowych w związku z dochodzeniem roszczeń lub obroną praw, dane osobowe są przechowywane przez czas trwania tych postępowań oraz do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń.

2.3 Reagowanie na żądania osób, których dane dotyczą
1. W związku z prowadzeniem Obiektu, PEC Muszkieterów Sp. z o.o. zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza (wskazanym w punkcie 2.1), wykonywania przysługujących im, zgodnie z obowiązującymi przepisami, praw. Osoby te mają prawo:
a) dostępu do ich danych osobowych,
b) żądania niezwłocznego sprostowania danych osobowych,
c) żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych,
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) przenoszenia danych,
f) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, w tym profilowania.
2. Szczegółowe informacje na temat sposobu realizacji ww. uprawnień, znajdują się w punkcie 2.4niniejszej Polityki.
3. Ponadto, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby której dane dotyczą PEC Muszkieterów Sp. z o.o. zapewnia tej osobie możliwość wycofania zgody w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
4. Osoby, których dane są przetwarzane przez PEC Muszkieterów Sp. z o.o. mogą realizować przysługujące im uprawnienia, określone w ust. 1 i 3powyżej, kontaktując się z PEC Muszkieterów Sp. z o.o.
5. PEC Muszkieterów Sp. z o.o. bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z wykonywaniem przez nią praw, określonych w ust. 1 i 3 powyżej.
6. Jeżeli PEC Muszkieterów Sp. z o.o.nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – PEC Muszkieterów Sp. z o.o. informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
7. Jednocześnie, każdej osobie, która uważa, że jej dane są przetwarzane przez PEC Muszkieterów Sp. z o.o. niezgodnie z prawem, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

2.4 Prawa osób, których dane są przetwarzane przez PEC Muszkieterów Sp. z o.o.
1. Prawo dostępu do danych
Osoba, której dane są przetwarzane przez PEC Muszkieterów Sp. z o.o., może żądać udzielenia informacji czy jej dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli tak – uzyskania do nich dostępu.
PEC Muszkieterów Sp. z o.o., na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych informuje tę osobę o zakresie, sposobie i celu przetwarzania danych, a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany poprzez wydanie kopii danych, przy czym pierwsza kopia danych udzielana jest bezpłatnie. W przypadku żądania kolejnych kopii danych, PEC Muszkieterów Sp. z o.o. jest uprawniony do pobrania opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom administracyjnym.
2. Prawo do sprostowania danych
W przypadku, gdy dane osobowe są nieaktualne lub nieprawidłowe, osoba, której dane dotyczą może żądać ich sprostowania. W przypadku, gdy dane zostały udostępnione innym podmiotom, PEC Muszkieterów Sp. z o.o. informuje te podmioty o dokonaniu sprostowania danych. Ponadto, PEC Muszkieterów Sp. z o.o. uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby, której dane dotyczą. PEC Muszkieterów Sp. z o.o. może odmówić uzupełnienia danych, jeżeli są one zbędne dla celów przetwarzania.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Na żądanie osoby, której dane dotyczą PEC Muszkieterów Sp. z o.o. usuwa zgromadzone dane. Jest to możliwe, jeżeli:
a) dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na PEC Muszkieterów Sp. z o.o.,
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku.
Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały udostępnione innym podmiotom, PEC Muszkieterów Sp. z o.o. podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować te podmioty o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich. Na żądanie osoby, której dane dotyczą, PEC Muszkieterów Sp. z o.o. informuje ją o podmiotach, którym jej dane zostały udostępnione.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania
PEC Muszkieterów Sp. z o.o. dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, której dane dotyczą, w sytuacji gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający PEC Muszkieterów Sp. z o.o.sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) PEC Muszkieterów Sp. z o.o.nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie PEC Muszkieterów Sp. z o.o.są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli przetwarzanie danych zostało ograniczone, PEC Muszkieterów Sp. z o.o. przetwarza je, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
5. Prawo do przenoszenia danych
Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia umowy, PEC Muszkieterów Sp. z o.o. na żądanie osoby wydaje jej dotyczące jej dane, przetwarzane w systemach informatycznych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje je – jeżeli jest to możliwe – innemu podmiotowi.
6. Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania
Jeżeli osoba, której dane dotyczą zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez PEC Muszkieterów Sp. z o.o. w oparciu o uzasadniony interes PEC Muszkieterów Sp. z o.o., PEC Muszkieterów Sp. z o.o. uwzględnia sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie PEC Muszkieterów Sp. z o.o. ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, zgłaszającej sprzeciw, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
W przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na cele marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) PEC Muszkieterów Sp. z o.o. uwzględnia sprzeciw niezwłocznie i zaprzestaje przetwarzania danych osoby, która zgłosiła sprzeciw.

III. Postanowienia końcowe

1. Polityka Prywatności nie dotyczy innych serwisów i podmiotów, których dane kontaktowe podawane są w Serwisie. Jeśli w Serwisie są zawarte linki do innych stron internetowych, PEC Muszkieterów zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internetowych. Polityka Prywatności nie dotyczy również usług świadczonych przez inne podmioty za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu, jeśli usługi takie są świadczone przez podmioty trzecie.
2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
3. PEC Muszkieterów jest uprawnione do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Wówczas wprowadzone zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania w Serwisie.

Najem

Patrycja Malicka
telefon:
e-mail:


Anna Rosa

telefon:
e-mail: